【Rhino】犀牛5.0 软件视频教程经典入门到精通视频教程下载

    |     2014年2月12日   |   其他资料, 平面设计制图   |     58 条评论   |    123220

本套教程全是高清的。免费下载地址在结尾。

几十万犀牛软件爱好者和你一起学习犀牛,犀牛广泛用于工业设计、建筑设计等行业,犀牛(Rhino)是是美国Robert McNeel & Assoc.开发的PC上强大的专业3D造型软件,它可以广泛地应用于三维动画制作、工业制造、科学研究以及机械设计等领域。

教程介绍

主要内容:

一、Rhino基础操作:
1. rhino界面的认识
2. rhino的平移和旋转
3. rhino的选择工具
4. rhino的图层
5. 鼠标右键操作
二、曲线的绘制与编辑:
1. 曲线的绘制
2. 曲线的编辑
3. 旋转成形命令
4. 曲面控制点的选择和编辑
5. 实例:花瓶的绘制1
6. 实例:花瓶的绘制2
三、曲线/面的制作与修改1:
1. 阵列命令
2. 移动命令
3. 布尔运算
4. 二维&三维旋转
5. 拉伸&二轨扫掠工具
6. 实例:螺丝刀的绘制1
7. 实例:螺丝刀的绘制2
8. 实例:螺丝刀的绘制3
四、曲线/面的制作与修改2:
1. 螺旋线的绘制
2. 单轨扫掠命令
3. 倒角命令
4. 实例:螺丝帽的绘制1
5. 实例:螺丝帽的绘制2
6. 实例:螺丝帽的绘制3
五、Rhino基础建模1:
1. 分片的基本思路
2. 修剪和分割工具
3. 组合和炸开工具
4. 生成圆管
5. 设置XYZ坐标工具
6. 实例:茶壶的绘制1
7. 实例:茶壶的绘制2
六、Rhino基础建模2:
1. 对称曲线的绘制
2. 曲面凹槽的制作
3. 实例:水龙头组的绘制1
4. 实例:水龙头组的绘制2
5. 实例:水龙头组的绘制3
七、Rhino基础建模3:
1. 中心对称物体的绘制思路
2. 混接曲面工具
3. 实例:轮毂的绘制1
4. 实例:轮毂的绘制2
八、利用Rhino制作电吹风1:
1. 电吹风的分片思路
2. 背景图的置入、缩放和对齐
3. 电吹风主机主体的制作1
4. 电吹风主机主体的制作2
5. 电吹风手柄造型的制作
6. 手柄与主机连接处的制作
九、利用Rhino制作电吹风2:
1. 电吹风主机后盖的制作1
2. 电吹风主机后盖的制作2
3. 电吹风主机前舱的制作1
4. 电吹风主机前舱的制作2
十、利用Rhino制作电吹风3:
1. 手柄槽洞和槽线的制作1
2. 手柄槽洞和槽线的制作2
3. 出风盖的制作
十一、利用Rhino制作电吹风4:
1. 手柄背部电源开关的制作
2. 手柄主按钮的制作
3. 手柄底部的处理
十二、曲线/面的连续性:
1. 曲线连续性的分析
2. 曲面连续性的分析
十三、补面:
1. 利用曲面工具进行补面1
2. 利用曲面工具进行补面2
3. 正确的补面制作思路
十四、制作槽线:
1. 利用拉伸曲面制作槽线
十五、混接曲线/面:
1. 混接曲面工具
2. 混接曲线与可调式混接曲线
十六、折痕曲面:
1. 折痕曲面的制作
十七、制作倒角:
1. 利用混接曲面制作倒角
2. 利用衔接曲面制作倒角
十八、多曲面G2混接:
1. 边缘线分割工具
2. 二轨扫掠工具与曲面连续性
3. 网格面工具使用的方式
4. 实例:模拟汽车尾部曲面混接
十九、扩展曲线/面:
1. 扩展曲线与扩展曲面
2. 扩展曲面分割与不扩展分割的区别
二十、混接倒角:
1. 提取ISO线生产曲线工具
2. 利用提取ISO线方式混接倒角
3. 利用圆管分割方式混接倒角
二十一、曲面衔接:
1. 曲面衔接工具1(衔接\修剪边缘衔接\互相衔接)
2. 曲面衔接工具2(精确衔接\衔接与曲面连续性)
3. 曲面衔接工具3(最近点衔接\最近点衔接的弊端)
4. 曲面衔接工具4(利用分割边缘代替最近点衔接)
5. 曲面衔接工具5(维持另一端衔接)
二十二、合并曲面:
1. 合并曲面工具
2. 合并曲面 平滑=NO
3. 无法合并曲面的原因
二十三、ISO分割:
1. 利用ISO分割曲面
2. ISO分割的使用范围
二十四、混接曲面:
1. 混接方式倒角曲线
2. 曲线合并后的简化
二十五、重制圆管混接曲面:
1. 利用圆管分割混接复杂曲面(圆管生成出错时修改曲线重新生成圆管)
二十六、渐消倒角:
1. 渐消倒角制作凹槽
2. 渐消倒角制作渐隐槽面
3. 球面曲面的渐消倒角
二十七、圆柱体与盒子组合:
1. 圆柱体与盒子组合-渐消倒角的制作1
2. 圆柱体与盒子组合-渐消倒角的制作2
3. 圆柱体与盒子组合-更好的分片思路以及制作办法1
4. 圆柱体与盒子组合-更好的分片思路以及制作办法2
二十八、多向混接曲面:
1. 多向混接曲面的制作1
2. 多向混接曲面的制作2
3. 多向混接曲面的制作3

DVD2: 实例篇 共60个教学视频
学习目标:
结合综合案例,帮助用户深入了解曲面连续性,掌握复杂模型的分片和制作思路,满足用户各种复杂模型设计需求,快速创建出具有商业价值的个性作品!
主要内容:
一、Part ONE 模型制作前的准备工作:
1. 手机的分片制作思路
2. 三视图的导入与对齐1
3. 三视图的导入与对齐2
4. 图层的设置

二、手机主机部分的制作:
1. 主机转轴面的制作1
2. 主机转轴面的制作2
3. 主机转轴面的制作3
4. 主机转轴面的制作4
5. 主机侧面曲面的制作1
6. 主机侧面曲面的制作2
7. 主机正面曲面的制作1
8. 主机正面曲面的制作2
9. 转轴面的修剪/补面/倒角
10. 转轴面与主机的曲面混接
三、手机主机细节的制作:
1. 正面曲面渐隐槽的制作
2. 按钮的制作1
3. 按钮的制作2
4. 按钮的制作3
5. 按钮与正面的混接倒角1
6. 按钮与正面的混接倒角2
7. 按钮与正面的混接倒角3
8. 话筒部分的曲面制作1
9. 话筒部分的曲面制作2
四、手机翻盖部分的制作:
1. 翻盖部分正面的制作1
2. 翻盖部分正面的制作2
3. 翻盖部分正面的制作3
4. 翻盖部分正面的制作4
5. 翻盖部分侧面的绘制
6. 翻盖部分内面的绘制
7. 翻盖部分曲面间的混接
8. 翻盖部分显示屏的制作
9. 翻盖转轴部分的制作1
10. 翻盖转轴部分的制作2
11. 翻盖转轴部分的制作3
12. 翻盖转轴部分的制作4
13. 翻盖内侧显示屏的制作1
14. 翻盖内侧显示屏的制作2
15. 手机听筒部分的制作1
16. 手机听筒部分的制作2

五、手机底盖部分的制作:
1. 手机底盖侧曲面的制作1
2. 手机底盖侧曲面的制作2
3. 手机底盖侧曲面的制作3
4. 手机底盖底面的制作1
5. 手机底盖底面的制作2
6. 手机电池部分的制作1
7. 手机电池部分的制作2
8. 手机电池部分的制作3
六、手机细节的制作:
1. 手机天线的制作1
2. 手机天线的制作2
3. 手机天线的制作3
4. 手机槽缝的制作1
5. 手机槽缝的制作2
6. 手机耳机孔的制作1
7. 手机耳机孔的制作2
8. 手机耳机孔的制作3
9. 手机电池扣的制作1
10. 手机电池扣的制作2
11. 手机音量按钮的制作1
12. 手机音量按钮的制作2
13. 手机凹洞的制作

链接: http://pan.baidu.com/s/1kTFT3tP 密码: edr2

密码手册解压密码:ruchujian.com

有不会用上面镜像文件的请下载下面的教程

犀牛视频教程合集 链接: http://pan.baidu.com/s/1bndKIB1 密码: c8zg

犀牛5.0教程 链接:http://pan.baidu.com/s/1qWG6qks 密码:r1ai

转载请注明来源:【Rhino】犀牛5.0 软件视频教程经典入门到精通视频教程下载
回复 取消

已有 58 条评论

 1. YU 2019-1-31 11:38回复
  大佬还是不会用镜像文件,请把使用教程发到我的邮箱里谢谢啦!万分感谢2326124553@qq.com
 2. shy 2018-7-7 18:30回复
  跪求,谢谢。第一个和第三个
 3. 麦芽 2018-6-10 21:08回复
  能分享一下5.0的吗,谢谢楼主2412932215@qq.com
 4. 陌路殊途 2018-5-28 16:51回复
  5.0 的链接失效了,求分享2107646381@qq.com,谢谢楼主
 5. 黑夜 2018-5-27 03:13回复
  楼主,你好!你那第一个和第三个失效了,跪求这两个,这是我的邮箱2539766130@qq.com 谢谢楼主!!!!
 6. 小米 2018-5-25 12:49回复
  第一个和第三个失效了,求分享,2668055229@qq.com
 7. cqdingdang 2018-4-25 17:40回复
  第一个和第三个链接失效了 求分享阿楼主 邮箱2258864@qq.com,万分感谢
 8. —— 2018-3-20 10:36回复
  第一个链接失效了,求分享ԅ(¯ㅂ¯ԅ)谢谢
 9. 急急急 2018-1-29 14:01回复
  第一个链接失效了 求分享阿楼主 邮箱910218927@qq.com
 10. ps 2018-1-5 14:36回复
  5.0 的链接失效了,能重新发个网盘链接吗?多谢!或发到我QQ:1085392157@qq.com 万分感激
 11. PapaWang 2017-12-7 21:40回复
  求分享啊,谁有链接啊,发799492587qq@sina.com,非常感谢
 12. IUK 2017-3-25 09:55回复
  5.0 的链接失效了,能重新发个网盘链接吗?多谢!或发到我QQ:170072688@qq.com 万分感激
 13. qwe 2017-3-1 11:00回复
  求分享 谢谢了QQ 767354938
 14. angrl 2017-2-26 20:28回复
  我也想要 能分享吗 1210048578@qq.com
 15. derke 2017-1-19 17:10回复
  5.0 的链接失效了,能重新发个网盘链接吗?多谢!或发到我QQ:441918157@qq.com 万分感激
 16. wufuzi 2017-1-17 22:56回复
  5.0 的链接失效了,能重新发个网盘链接吗?多谢!或发到我QQ邮箱:37789282@qq.com 祝好人一生平安!
 17. wufuzi 2017-1-17 22:55回复
  5.0 的链接失效了,能重新发个网盘链接吗?多谢!或发到我QQ:37789282@qq.com 祝好人一生平安!
 18. QWER 2016-12-28 09:20回复
  链接失效了,求教程,万分感谢!359545336@qq.com
 19. rhionxh 2016-12-17 12:36回复
  5.0 的链接失效了,能给个5.0的自觉教程到邮箱吗?254181483@qq.com,谢谢
 20. Rocky 2016-11-16 12:43回复
  5.0 的链接失效了 亲!!!
 21. ysd 2016-11-10 15:32回复
  cxt文件怎么打开呢?
 22. MO 2016-9-25 20:41回复
  我是一点都不会,现在开始自学。。好有用。。已经下载了第二第三个(第一个链接失效了),应该够我看一阵子了。。谢谢楼主啊。。。。
 23. 学习者 2016-9-18 15:21回复
  谢谢分享!
  • Henrietta 2017-4-25 01:37回复
   Tänkvärt. Jag kan i sammanhanget nämna att Stanley Cavell pÃ¥pekar i sin studie (2003), att det finns analogier mellan Emersonska idéer och Heideggers tankar om ”lÃ¥ta saker förbli” och &#dtn1;2ä2kan8e som tackande”. Denken (tänka) och Danken (tacka) delar ju samma etymologiska rot. och Thoureau var ju som bekant vänner.
 24. jfmax 2016-8-31 19:11回复
  感谢分享!!!!
 25. 小尼玛强 2016-8-10 19:52回复
  好东西,谢谢
 26. 神我的定位 2016-8-4 18:55回复
  为什么第一个链接失效了?谁还有可以分享互相学习吗?
 27. yjlwr 2016-5-30 13:33回复
  zhen me xia zai
 28. ASDFG 2016-4-26 23:04回复
  密码都不对啊。。。。
 29. foxnong 2016-4-9 21:40回复
  感谢楼主,对你的敬意就像长江的水不断流
 30. 羽miracle 2016-3-21 10:31回复
  跪谢啊楼主
 31. 衡阳的学渣 2016-3-16 11:08回复
  卧槽 楼主真心爱你
 32. AKI 2016-3-13 22:37回复
  卧槽 我只想说 撸主,这个年代像你这样的好人已经绝种了TOT
 33. 茄子 2016-1-23 14:42回复
  请问下是用什么播放器啊
 34. 2015-11-20 09:43回复
  感谢楼主,对你的敬意犹如滔滔江水连绵不绝!!!
 35. 老王 2015-5-31 12:28回复
  先是iso文件,解压以后又变成cxt文件了,还是打不开。还希望高人指教
 36. 当时的 2015-5-27 22:56回复
  谢谢额,作者,虽然没有金钱给你,还是要谢谢你
 37. 2015-2-10 14:35回复
  😉 😉 😉
 38. 2015-1-11 21:21回复
  😉
 39. 2014-12-30 22:08回复
  谢谢!!!!
 40. 2014-12-24 10:05回复
  谢了
  • 思婧 2017-6-15 00:35回复
   能不能给我发一份啊,链接失效了,跪求啊,qq邮箱:1411408374@qq.com
 41. 老周 2014-12-21 20:24回复
  我想问一下,到底是怎么打开的,我在我的电脑上怎么都无法打开。请指教!!
  • 初见 2014-12-24 19:59回复
   打不开的请下载评论里面的地址
 42. 2014-11-6 21:22回复
  非常感谢,非常好!
 43. 犀牛更新教程 2014-10-25 15:00回复
  犀牛5.0教程: 链接:http://pan.baidu.com/s/1qWG6qks 密码:r1ai
 44. 2014-9-29 10:28回复
  ISO文件怎么放啊
  • yiren 2014-10-3 20:35回复
   可以直接解压出来就可以看了
   • 笨笨 2014-10-22 18:17回复
    解压了不能播放,需要光盘为什么。
    • 初见 2014-10-22 19:53回复
     可以直接用我给你的工具镜像文件加载播放,也可以解压播放,播放提示要密码,那是在手册里面(这是人家做加密处理的),对着手册里面查找对应的字即可。还是不会加我qq有空给你远程
     • 笨笨 2014-10-23 08:12回复
      加载了没有播放的迹象,解压了打开需要光盘。您QQ多少? :sad:
      • 初见 2014-10-23 17:09回复
       49772394
       • 笨笨 2014-10-24 08:22回复
        昨天加了,没人理。加载完镜像如何播放呢?
        • 初见 2014-10-24 21:27回复
         晚上我基本上都在,记得qq联系我远程操作给你看
 45. 2014-9-22 15:23回复
  不错试试能不能下载 :mrgreen:
  • 鸽子 2018-3-14 14:50回复
   我也是位初学者希望能在分享下犀牛5.0大神谢谢好人一生平安qq邮箱1135164959@qq.com